Tehnoloogias ainult tüdrukud ❤️

Unicornide liikumine

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete. Meie visioon on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 7–14aastaste tüdrukute seas.

HK Unicorn Squad esimene lend alustas 2018. a septembris Viimsis Miiduranna külas. Esimeses grupis oli kokku 17 tüdrukut vanuses 7–12 eluaastat. Pärast esimest edukat kursust otsustasime jätkata 2019. kevadel testrühmadega üle Eesti, pakkudes tasuta vahendite ja juhistega varustatud õppekomplekte.

Miks ainult tüdrukud?

Senine segarühmade lahendus ei ole andnud Eestis tulemusi. Heal juhul tuleb kümne poisi kohta üks tüdruk. Seetõttu soovisime “pauku teha uut moodi” ja katsetada teistsugust lähenemist ehk siis ainult tüdrukutest koosnevate gruppidega.

Tüdrukud on sama uudishimulikud kui poisid, aga segarühmades tegutsedes jätavad nad end tihti tagaplaanile, mistõttu ei saa nad tunnis sama kogemust kui poisid. Näiteks robootikas paaris tegutsedes võtavad tüdrukud endale klotsiotsija, mitte ehitaja rolli või tehnikavahendite kasutamist vajavate ülesannete täitmisel jätavad need poiste teha, taandades end märkmete tegijaks või esitluse plakatihoidjaks. See omakorda peegeldub hilisemal tööturul, kus tarkvaratootjate seas on küll neidudest analüütikuid, disainereid ja kvaliteedikontrollijaid, kuid programmeerijate seas jääb osalus jätkuvalt alla 10%.

Miks me oleme?

Paljude maade, sh Eesti probleemiks on naiste esindatus IKT valdkonna erialadel, see on madal. Tehnoloogilise võimekuse poolest tuntud Eestis on Eurostati andmete kohaselt kõigest 21,3% IKT valdkonnas tegutsejatest naised, mis näitab, et kuskil on klaaslagi, mis vajab ületamist. HK Unicorn Squad tegevuse eesmärk on uurida, miks tüdrukuid on vähe, miks nad kõrvale jäävad ja mil viisil saaks motiveerida tüdrukuid enam tehnikaalade vastu huvi tundma. Oleme püstitanud kaks hüpoteesi, millele loodame oma tegevusega vastuse saada:

  • Tehnoloogia on poiste ala. Tüdrukud ei ole huvitatud tehnoloogia- ja robootikaringidest.
  • Ainult tüdrukutele mõeldud ringid annavad erineva efekti võrreldes segarühmadega.

Aastaks 2020 tahame jõuda 1000 tüdrukuni, kelledest 75% on läbinud vähemalt 2 kursust. Pikaajaline eesmärk on jõuda tulemuseni, kus tüdrukute ja poiste osalus (7–14aastased) tehnikahuviringides on võrdne. Eesti puhul tähendab see umbes 2500 tüdrukut.

Kuidas tekivad uued grupid?

Meie huviring ei ole klassikaline huviring, mis algab septembris ja lõpeb mais, vaid 2 korda õppeaastas on 10 kursusetundi – sügisel ja kevadel. Tunnid toimuvad üks kord nädalas (1,5–2 h) ning iga grupp määrab ise oma ringitegevuse toimumise päeva ja kellaaja.

Uue grupi avajal peab olema vaid tahe oma tüdrukute grupp kokku ajada, olema ise või leidma juhendajad ning organiseerima koha ringi läbiviimiseks (nt klassiruum koolis, huvikeskuse ruumid vms). Juhul kui eestvedajat ei leia, siis aitame selle leida meie kontaktvõrgustiku kaudu.

Vahendid tundide läbiviimiseks, materjalid ja õppevideod on meie poolt tasuta, selle eest midagi maksma ei pea. Minimaalne tüdrukute arv grupis on 6. Maksimaalset arvu me ette ei ole kirjutanud, aga optimaalne on 10–12 tüdrukut. Kui huvilisi on väga palju, on otstarbekam avada kaks väiksemat gruppi.

Juhendajateks võivad olla nii õpetajad, huvijuhid, ringijuhid kui ka aktiivsed lapsevanemad. Tundide juhendamises ei ole midagi rasket. Ei pea olema tehnikaalase haridusega inimene ega omama spetsiifilisi tehnoloogiaalaseid teadmisi. Ülesanded, millega tüdrukud esimestel kursustel tegelevad, on lihtsad ja mängulised ja üles ehitatud selliselt, et neil tekiks tehnoloogiamaailma vastu huvi läbi toreda koostegutsemise. Meil on kogemus nii õpetajatest kui lastevanematest juhendajatega ning mõlemad tulevad juhendamisega suurepäraselt toime.

Kuidas õppevahendite jagamise süsteem toimib?

Pakume tasuta vahendeid kõigile, kes soovivad käivitada tüdrukute tehnikaringi oma kodukohas või koolis. Vahendid sisaldavad kõiki füüsilisi vahendeid tundide läbiviimiseks kui ka videoõpetusi ja kirjalikke juhendeid.

Kõik HK Unicorn Squad tunnid on pakitud kastidesse ja iga nädal kursuseperioodi jooksul saabub iga grupini üks kast vajalike vahendite ja juhenditega. Kasti saabumise päev lepitakse iga grupiga eelnevalt kokku. Pärast tunni toimumist tullakse kastile järele ja tuuakse järgmise nädala tunni kast (see võib toimuda ka posti- või kullerteenuse kaudu) ja nii iga nädal kuni kursuse lõpuni.

Kasutuses olnud kastis asendatakse kulumaterjalid ja kast liigub järgmise grupi kätte. Selliselt tegutsedes ei ole tarvis igale grupile varuda konkreetse tunni läbiviimiseks isiklikke vahendeid, vaid toimub vahendite taaskasutus, millega lisaks rahalisele kokkuhoiule saame pidurdada mõttetut tarbimist ja olla oma ettevõtmises enam keskkonda säästev.

Soovid HK Unicorn Squad gruppi oma kodukohta või kooli?

  • Leia vähemalt 6 tüdrukut vanuses 7-12.
  • Leia koht, kus ringitegevust läbi viia.
  • Leia vähemalt 2 juhendajat või põhijuhendaja ja abilised.
  • Kirjuta liis@unicornsquad.ee

Unicornide suvelaager

Lisaks kahele kursusele õppeaastas toimub igal aastal ka HK Unicorn Squad suvelaager, kuhu tulevad kokku meie tehnikaringides käivad tüdrukud üle Eesti. Laagris lahendatakse meeskondlikke tehnoloogia-, matemaatika- ja füüsikaülesandeid, külastatakse kultuuriasutusi kohtutakse inspireerivate naisliidritega, kõrvale ei jää ka sportmängud. Esmakordselt toimus suvelaager Viimsis 2019.a 11.–13. juulini, osales 120 tüdrukut.